Najczęściej zadawane pytania

1. Jak nabyć nieruchomość od gminy?

GMINA

Nabycie nieruchomości od gminy odbywa się w drodze przetargu. Warunki nabycia (informacje o nieruchomości, cena wywoławcza, przeznaczenie, warunki przystąpienia do przetargu, wysokość wadium, warunki płatności ceny, itp.) oraz data i miejsce przetargu podane są w ogłoszeniu o przetargu, które jest publikowane na stronie internetowej http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50748.asp


TBS

Nabycie nieruchomości od Spółki odbywa się w drodze przetargu pisemnego, ofertowego. Warunki nabycia (informacje o nieruchomości, cena minimalna, przeznaczenie, warunki przystąpienia do przetargu, wysokość wadium, warunki płatności ceny, itp.) oraz data i miejsce złożenia ofert oraz ich otwarcia  podane są w ogłoszeniu o przetargu, które jest publikowane na stronie internetowej Spółki www.stbs.pl

2. W jaki sposób ustalana jest cena wywoławcza do przetargu?

GMINA

Cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości. Wartość nieruchomości określona jest w operacie szacunkowym, sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.

Cena lokalu, oznaczonego jako przedmiot odrębnej własności, obejmuje lokal wraz
z pomieszczeniami przynależnymi, w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej.


TBS

Cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości. Wartość nieruchomości określona jest w operacie szacunkowym, sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Cenę minimalną w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.

Cena lokalu, oznaczonego jako przedmiot odrębnej własności, obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej.

3. Jak wygląda przetarg?

GMINA

W przypadku przetargów ustnych przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując uczestnikom przetargu informacje o nieruchomości, podaje do wiadomości imiona i nazwiska osób, nazwy firm, które wniosły wadium oraz podaje wysokość minimalnego postąpienia, które wynosi 1 % ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.  Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny. Trzykrotne wywołanie ceny przez przewodniczącego komisji przetargowej kończy przetarg. Osoba, która zaproponowała najwyższą cenę wygrywa przetarg.


TBS

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. W części jawnej Komisja przetargowa w obecności osób, które złożyły oferty i stawiły się na przetarg otwiera koperty z ofertami i odczytuje zaoferowane przez poszczególnych uczestników ceny. Potwierdza wpłatę wadium. W części niejawnej szczegółowe analizowana jest kompletność dokumentów złożonych wraz z ofertą i sporządzany protokół z przetargu. Osoba, która zaproponowała najwyższą cenę i złożyła komplet wymaganych dokumentów wygrywa przetarg.

4. Jaką formę ma upoważnienie do uczestnictwa w przetargu i co musi zawierać?

GMINA

Wymagana jest forma pisemna pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi zawierać informację, kto upoważnia kogo oraz do jakich czynności. W pełnomocnictwie, w celu identyfikacji niezbędne są imiona i nazwiska oraz nr PESEL, ponadto musi być ono podpisane przez mocodawcę.


TBS

Wymagana jest forma notarialna pełnomocnictwa . Pełnomocnictwo musi zawierać informację, kto upoważnia kogo oraz do jakich czynności. W pełnomocnictwie, w celu identyfikacji niezbędne są imiona i nazwiska oraz nr PESEL, ponadto musi być ono podpisane przez mocodawcę.

5. Czy muszę przyjść na przetarg z żoną (mężem)?

GMINA

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Opis formy i treści pełnomocnictwa zostały zawarte w odpowiedzi na pytanie 4.


TBS

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do skuteczności złożenia oferty konieczny jest podpis obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. W samym przetargu może uczestniczyć jeden małżonek.
Opis formy i treści pełnomocnictwa zostały zawarte w odpowiedzi na pytanie 4.

6. Czy przetarg się odbędzie, gdy wadium wpłaci tylko jedna osoba?

GMINA

Tak. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.


TBS

Tak. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik złożył ważna ofertę i wpłacił wadium.

7. Kiedy należy wpłacić wadium?

GMINA

Termin wpłaty wadium określony jest każdorazowo w ogłoszeniu o przetargu.
W ogłoszeniu o przetargu podany jest numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić wadium. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.


TBS

Termin wpłaty wadium określony jest każdorazowo w ogłoszeniu o przetargu.
W ogłoszeniu o przetargu podany jest numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić wadium. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Spółki.

8. Czy w przypadku, gdy wpłacę wadium, a nie przyjdę na przetargu lub nie będę licytował, to wadium przepada?

GMINA

Nie. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zakończenia przetargu.


TBS

Nie. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

9. Co się dzieje z wadium w przypadku, gdy wygram przetarg?

GMINA

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości lub pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy w przypadku, gdy osoba która wygrała przetarg nie przystąpiła bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w wyznaczonym miejscu i terminie. Wówczas wadium nie podlega zwrotowi.


TBS

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Spółka może odstąpić od zawarcia umowy w przypadku, gdy osoba która wygrała przetarg nie przystąpiła bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie. Wówczas wadium nie podlega zwrotowi.

10. Jaki jest termin podpisania umowy sprzedaży po przetargu.

GMINA

Dokładny termin regulują przepisy, ale jest on nie dłuższy niż ok. 7 tygodni od daty rozstrzygnięcia przetargu.


TBS

Zainteresowany, który wygra przetarg, zawiera ze Spółką umowę kupna/sprzedaży (sporządzoną w formie aktu notarialnego) maksymalnie w terminie 14 dni od daty poinformowania go o zatwierdzeniu wyników postępowania przez Prezesa Spółki. W przypadku zakupu nieruchomości z kredytu termin ten jest liczony dla umowy przedwstępnej, warunkowej, a umowa przenosząca własność powinna być zawarta w terminie kolejnych 60 dni (jest to czas na uzyskanie kredytu na sfinansowanie nieruchomości)

11. Kiedy muszę wpłacić pozostałą kwotę za zakup nieruchomości w przetargu?

GMINA

Cała kwota z tytułu nabycia nieruchomości musi wpłynąć na rachunek Gminy przed podpisaniem umowy.


TBS

Cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy sprzedaży w przypadku nabycia za gotówkę. W przypadku kredytowania cała cena musi wpłynąć w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zawarcia umowy (środki przelewane są przez bank udzielający kredytu bezpośrednio na rachunek Spółki – jest to warunek umowy kredytowej).

12. Jakie są dodatkowe koszty z tytułu nabycia nieruchomości oprócz ceny za nieruchomość?

GMINA

Z tytułu nabycia nieruchomości nabywca ponosi w całości koszty opłaty notarialnej
i opłaty sądowe.


TBS

Z tytułu nabycia nieruchomości nabywca ponosi w całości koszty opłaty notarialnej i opłaty sądowe.

13. Ile i od kiedy płacę podatek od nieruchomości?

GMINA

Obowiązek podatkowy, tzw. podatek od nieruchomości powstaje z tytułu nabycia nieruchomości. Nabywca w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta deklaracji wg określonego wzoru, który jest podstawą do naliczenia wysokości podatku. Wysokość podatku i terminy zapłaty zawarte są w decyzji, którą otrzymuje podatnik.


TBS

Obowiązek podatkowy, tzw. podatek od nieruchomości powstaje z tytułu nabycia nieruchomości. Nabywca w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta deklaracji wg określonego wzoru, który jest podstawą do naliczenia wysokości podatku. Wysokość podatku i terminy zapłaty zawarte są w decyzji, którą otrzymuje podatnik.

14. Gdzie mogę znaleźć Regulamin Przetargów?

GMINA

Akty prawne dotyczące Regulaminu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50754.asp

15. Czy zbywany budynek (lokal) posiada świadectwo charakterystyki energetycznej?

GMINA

Budynki, lokale, stanowiące własność STBS Sp. z o.o. Szczecin, zwykle nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej. Zgodnie z treścią art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200) na zbywcy ciąży obowiązek przekazania nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej przy zawarciu umowy sprzedaży, a w przypadku, gdy zbywca nie wywiąże się z tego obowiązku, nabywca może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności  wezwać pisemnie zbywcę do wywiązania się z tego obowiązku w terminie 2 miesięcy od daty doręczenia wezwania. Jeżeli świadectwo charakterystyki energetycznej nie zostanie przekazane w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa wyżej, nabywca może w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej na koszt zbywcy. Nabywca nie może zrzec się swojego uprawnienia.


TBS

Budynki, lokale, stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin, zwykle nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej. Zgodnie z treścią art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200) na zbywcy ciąży obowiązek przekazania nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej przy zawarciu umowy sprzedaży, a w przypadku, gdy zbywca nie wywiąże się z tego obowiązku, nabywca może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności  wezwać pisemnie zbywcę do wywiązania się z tego obowiązku w terminie 2 miesięcy od daty doręczenia wezwania. Jeżeli świadectwo charakterystyki energetycznej nie zostanie przekazane w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa wyżej, nabywca może w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej na koszt zbywcy. Nabywca nie może zrzec się swojego uprawnienia.

16. Jaki jest sposób ogrzewania lokalu mieszkalnego?

GMINA

Zbywane lokale mieszkalne, stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin, posiadają różne systemy ogrzewania. Mogą to być:

– piece kaflowe na opał stały,

– grzałki elektryczne,

– etażowe ogrzewanie gazowe,

– podłączenie do miejskiej sieci ogrzewania.

Dlatego należy zapoznać się z dokumentacją techniczną lokalu we wskazanej
w ogłoszeniu o przetargu jednostce Urzędu Miasta Szczecin oraz umówić się na jego wizję ze wskazanym w ww. ogłoszeniu pracownikiem Zarządcy lokalu.


TBS

Zbywane lokale mieszkalne, stanowiące własność Spółki, posiadają różne systemy ogrzewania. Mogą to być:

– piece kaflowe na opał stały,

– grzałki elektryczne,

– etażowe ogrzewanie gazowe,

– podłączenie do miejskiej sieci ogrzewania.

Dlatego należy zapoznać się z dokumentacją techniczną lokalu oraz umówić się na jego wizję ze wskazanym w ww. ogłoszeniu pracownikiem.

17. Czy dysponują Państwo zdjęciami lokalu?

GMINA

Zdjęcia dostępne są na stronie www.miastooferuje.szczecin.eu. W przypadku zamiaru zakupu jakiejkolwiek nieruchomości obejrzenie jej jest niezbędne przy podjęciu decyzji. Zachęcamy więc do umówienia się na jego wizję ze wskazanym w ww. ogłoszeniu pracownikiem Zarządcy lokalu. Często w ogłoszeniu o przetargu podany jest już ustalony z zarządcą termin lustracji.


TBS

Zdjęcia dostępne są na stronie www.miastooferuje.szczecin.eu. W przypadku zamiaru zakupu jakiejkolwiek nieruchomości obejrzenie jej jest niezbędne przy podjęciu decyzji. Zachęcamy więc do umówienia się na jego wizję ze wskazanym w ww. ogłoszeniu pracownikiem.

18. Jaki jest numer księgi wieczystej lokalu?

GMINA

Księga wieczysta lokalu będzie założona na wniosek nabywającego w akcie notarialnym – umowie sprzedaży.


TBS

Księga wieczysta lokalu będzie założona na wniosek nabywającego w akcie notarialnym – umowie sprzedaży.

19. Czy wniosek może złożyć osoba, która wynajmuje obecnie mieszkanie od osoby prywatnej?

GMINA

Wnioskować o lokal mieszkalny może każdy, kto nie posiada swojego mieszkania. Wynajem od osoby prywatnej nie jest przeszkodą w ubieganiu się o najem lokalu.

20. Jakie miesiące należy wpisać w zaświadczeniu o dochodach?

GMINA

Zaświadczenie o dochodach powinno dotyczyć 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Przykładowo: jeśli wniosek zostanie złożony w czerwcu, to zaświadczenie powinno obejmować dochody wypłacone w marcu, kwietniu i maju.

21. Czy do wniosku mogą być załączone kopie lub wydrukowane skany dokumentów obowiązkowych/ wymaganych zaświadczeń?

GMINA

Do wniosku powinny być dołączone oryginały dokumentów obowiązkowych oraz wymaganych zaświadczeń.

22. Czy we wniosku, oświadczeniach i deklaracji, jako wspólne gospodarstwo domowe należy wpisać osoby, z którymi mieszkam obecnie czy jedynie te, z którymi wspólne gospodarstwo domowe będę prowadzić po otrzymaniu lokalu?

GMINA

We wniosku powinny być wpisane osoby, z którymi wnioskodawca chce zamieszkać. Wymagane oświadczenia powinny wypełnić wszystkie pełnoletnie osoby ujęte we wniosku.

23. Czy można złożyć kilka wniosków na lokale z różnych ofert? Czy można w jednym wniosku wpisać lokale, które są z różnych wykazów?

GMINA

Można składać wnioski na lokale z różnych ofert pod warunkiem, że oferty te nie są opublikowane tego samego dnia. Na każdą ofertę należy złożyć osobny wniosek. Nie można na jednym wniosku wpisać adresów lokali z dwóch różnych wykazów.