Czy wiesz, że...

nieruchomości można kupić nie tylko od dewelopera, czy na rynku wtórnym, ale również bezpośrednio
od Miasta lub Spółki miejskiej?
Zapoznaj się z naszą ofertą i sprawdź, jakie kroki powinieneś podjąć, by nabyć nieruchomość!

Pomyśl, jaki rodzaj nieruchomości mógłby Cię zainteresować?

W ofercie Miasta Szczecin znajdziesz nieruchomości gruntowe (zabudowane i niezabudowane), mieszkania i inne lokale, o różnorodnym przeznaczeniu. Nieruchomości gruntowe są przeznaczone pod zabudowę – mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną lub usługową. Pod hasłem „inne lokale” znajdziesz lokale użytkowe, garaże i pomieszczenia gospodarcze.

Znajdź nieruchomość

Najwygodniejszym sposobem zapoznania się z ofertą jest skorzystanie z wyszukiwarki. Przy każdej ofercie można znaleźć bezpośredni kontakt do pracownika Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości, którzy odpowiedzą na wszystkie dodatkowe pytania.

Status oferty

Oferty mogą posiadać status „w przygotowaniu” lub „aktualne”. Te pierwsze są w trakcie opracowania, te drugie natomiast posiadają ustalone ceny wywoławcze, termin i warunki przystąpienia do przetargu. Sprzedaż nieruchomości odbywa się w trybie przetargowym zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 9 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Procedura sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali

  1. Procedurę sprzedaży nieruchomości gruntowych, wszczyna się z urzędu lub na wniosek zainteresowanego, poprzez wypełnienie i złożenie wniosku WZiON-12 w Biurze Obsługi Interesantów (BOI) – sala 62 pl. Armii Krajowej 1 lub w filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu – ul. Rydla 39/40.
  2. Procedurę sprzedaży lokali wszczyna się z urzędu.

Wykaz nieruchomości gruntowych i lokali przeznaczonych do zbycia

Zanim do wiadomości publicznej trafi informacja o ogłoszonym przetargu, sporządzany jest wykaz nieruchomości  gruntowych  lub wykaz lokali przeznaczonych do zbycia. Informacje o wywieszeniu wykazów publikowane są w prasie.

Warunki sprzedaży

Gdy już znajdziesz interesującą ofertę, zobacz ustalone dla niej warunki sprzedaży. Koniecznie zapoznaj się z treścią ogłoszenia o przetargu na sprzedaż gruntu lub ogłoszenia o przetargu na sprzedaż lokalu, w którym podany jest termin i miejsce przetargu oraz termin wpłaty wadium i warunki nabycia nieruchomości. W ogłoszeniu o przetargu podana jest również informacja, czy przy sprzedaży nieruchomości zostanie naliczony podatek VAT. Pamiętaj, aby wpłacić wadium najpóźniej w terminie ustalonym w przetargu. W przeciwnym razie, nie zostaniesz dopuszczony do udziału w przetargu.

Pomoc w nabyciu nieruchomości

Pracownicy Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami oraz Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Urzędu Miasta odpowiadają za przygotowanie gminnych nieruchomości do sprzedaży oraz udzielają informacji dotyczącej procedury zbycia. Kontakt do pracowników wydziałów znajdziesz tutaj!

Wygrana w przetargu

Zainteresowany, który wygra przetarg, zawiera z Miastem Szczecin umowę kupna/sprzedaży (sporządzoną w formie aktu notarialnego) maksymalnie
w terminie 7 tygodni od daty rozstrzygnięcia postępowania.

UWAGA: Cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy sprzedaży.

Szczegółowe zasady przeprowadzania przetargów

Szczegółowe zasady sprzedaży lokali

Szczegółowe zasady sprzedaży lokali regulują podjęte przez Radę Miasta Szczecin uchwały:

1.     Uchwała Nr  XVIII/508/2012  z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych  oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i warunków udzielania bonifikat (ze zm. z 2013 r. oraz z 2017 r.), 

2.      Uchwała Nr  XLII/1206/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń niespełniających wymogów samodzielności i udziałów w lokalach użytkowych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin bonifikat.

Pomyśl, jaki rodzaj nieruchomości mógłby Cię zainteresować?

W ofercie Miasta Szczecin znajdziesz również nieruchomości gruntowe niezabudowane o różnorodnym przeznaczeniu i powierzchni wytypowane do wydzierżawienia.

Znajdź nieruchomość

Najwygodniejszym sposobem zapoznania się z ofertą jest skorzystanie z wyszukiwarki. Przy każdej ofercie można znaleźć bezpośredni kontakt do pracownika Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami lub Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości, którzy odpowiedzą na wszystkie dodatkowe pytania.

Status oferty

Oferty posiadają status „w przygotowaniu” z uwagi na to, że potencjalne zagospodarowanie musi zostać uzgodnione z wydziałami merytorycznymi Urzędu Miasta. Należy ustalić bowiem czy nieruchomość, stanowiąca przedmiot oferty, mieści się w koncepcji planistycznej i czy dopuszczalne jest jej częściowe wydzierżawienie.

Procedura wydzierżawienia nieruchomości

Procedurę wydzierżawienia wszczyna się na wniosek zainteresowanego, poprzez wypełnienie i złożenie wniosku o wydzierżawienie gruntu w Biurze Obsługi Interesantów (BOI), w pokój nr 1 w budynku ZBILK przy ul. Goszczyńskiego 4a lub w Biurze Obsługi Interesantów (BOI), w budynku ZBILK przy ul. Mariacka 25.

Do wniosku należy dołączyć:

  1.  Dwa egzemplarze mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją Terenu;
  2. Opinię Rady Osiedla;
  3. Opis proponowanej działalności;
  4. Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin z tytułu podatku od nieruchomości, wieczystego użytkowania gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy, zajmowania nieruchomości bez tytułu prawnego.

Wykaz nieruchomości

Na podstawie pozytywnych opinii właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub użyczenia (w wykazie zawiera się informacje, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami). Informacje o wywieszeniu wykazów oraz wyciągi z ogłoszeń o przetargach publikowane są dodatkowo w prasie.

Warunki dzierżawy

Gdy już znajdziesz interesującą ofertę, zapoznaj się z ustaleniami ogólnymi i ustaleniami szczegółowymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku, by uruchomić procedurę. Wydzierżawianie nieruchomości lub ich części odbywa się w drodze przetargu, z wyjątkiem przypadków opisanych w § 9 Zarządzenia nr 470/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2019 roku

Pomoc w wydzierżawieniu nieruchomości

Pracownicy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych Działu Eksploatacji Gruntów i Garaży odpowiadają za wszelkie formalności związane z wydzierżawieniem nieruchomości komunalnych i pomagają zainteresowanym przejść przez niezbędne procedury.

Wygrana w przetargu lub pozytywna decyzja o wydzierżawieniu

Zainteresowany, który wygra przetarg lub podmiot, którego wniosek procedowany w trybie bezprzetargowym zostanie rozpatrzony pozytywnie, zawiera z Gminą Miasto Szczecin umowę dzierżawy w terminie 4 tygodni od daty rozstrzygnięcia postępowania.

Szczegóły zasady przeprowadzania przetargów

Decyzję w sprawie formy przetargu podejmuje kierownik jednostki, na zasadach określonych w Regulaminie przetargów, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, powiatu lub własność Gminy Miasto Szczecin. W uzasadnionych przypadkach, Prezydent Miasta Szczecin lub właściwy Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu, na wniosek kierownika jednostki.

Szczegółowe zasady wydzierżawiania nieruchomości

Szczegółowe zasady wydzierżawiania nieruchomości reguluje Uchwała Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997 r. – dotyczy wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz Zarządzenie Nr 470/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2019 roku – dotyczy wydzierżawiania lub najmu na okres do trzech lat.

Jesteś zainteresowany wynajęciem mieszkania do remontu od miasta?

W ofercie Miasta Szczecin znajdziesz wolne lokale mieszkalne, które czekają na nowych najemców, pod warunkiem wykonania remontu na własny koszt. Miasto przeznacza na ten cel lokale o różnej powierzchni, usytuowaniu i standardzie, rozlokowane na terenie całego Szczecina. Po adresy dostępnych lokali zajrzyj na stronę internetową ZBiLK lub skorzystaj z wyszukiwarki.

Znajdź mieszkanie

Najwygodniejszym sposobem zapoznania się z ofertą lokali przeznaczonych do najmu jest skorzystanie z wyszukiwarki dostępnej tutaj: https://miastooferuje.szczecin.eu/oferty. Przy każdej ofercie można znaleźć bezpośredni kontakt do pracowników Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych oraz  Agencji Mieszkaniowej Miasta, którzy odpowiedzą na dodatkowe pytania. Zachęcamy również do zapoznania się z aktualnościami na stronie ZBiLK oraz na stronie internetowej Agencji Mieszkaniowej Miasta.

Tryb publikacji ofert

Zwalniające się lokale mieszkalne po przeznaczeniu do wynajęcia w zamian za wykonanie remontu na koszt przyszłego najemcy publikowane są systematycznie na stronie internetowej ZBiLK. Oferta dostępna jest przez 7 dni, w ciągu których przyjmowane są wnioski osób chętnych. Złożone w wyznaczonym terminie wnioski podlegają ocenie punktowej, zgodnie z uchwałą nr XII/443/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019r. poz.7031). Lokale, na które w terminie 7 dni nie wpłynie żaden wniosek, zostają przeniesione na tzw. „stały wykaz”. W praktyce oznacza to funkcjonowanie dwóch wykazów – z 7- dniowym terminem naboru wniosków oraz z naborem ciągłym – bez terminu. Oferta lokali na „stałym wykazie” dostępna jest do momentu wpływu do ZBiLK pierwszego kompletnego wniosku na dany lokal.

Warunki przydziału lokalu

Z wnioskiem o wynajęcie lokalu mieszkalnego z zasobu komunalnego może ubiegać się każda osoba pełnoletnia, która ma niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe,  jest członkiem wspólnoty samorządowej i spełnia określone kryterium dochodu.

W przypadku spełnienia ww. wymogów, w celu ubiegania się o najem lokalu po przeprowadzeniu prac remontowych należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Druki do pobrania oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ZBiLK.

Złożone wnioski podlegają ocenie punktowej zgodnie obowiązującymi przepisami.

W przypadku lokali z tzw. stałego wykazu wygrywa wniosek kompletny, który został złożony jako pierwszy przez osobę spełniającą kryteria określone w uchwale.

Pomyśl, jaki rodzaj nieruchomości mógłby Cię zainteresować?

W ofercie Spółki znajdziesz  mieszkania i inne lokale, o różnorodnym przeznaczeniu. Pod hasłem „inne lokale” znajdziesz lokale użytkowe, garaże i pomieszczenia gospodarcze. Przedmiotem oferty mogą być również nieruchomości gruntowe zabudowane.

Znajdź nieruchomość

Najwygodniejszym sposobem zapoznania się z ofertą jest skorzystanie z wyszukiwarki. Przy każdej ofercie można znaleźć bezpośredni kontakt do pracownika Szczecińskiego TBS, który odpowie na wszystkie dodatkowe pytania.

Status oferty

Oferty mogą posiadać status „w przygotowaniu” lub „aktualne”. Te pierwsze są w trakcie opracowania, te drugie natomiast posiadają ustalone ceny wywoławcze, termin i warunki przystąpienia do przetargu. Sprzedaż nieruchomości odbywa się w trybie przetargowym w oparciu o „Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i gruntów stanowiących własność Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.”

Procedura sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali

Procedurę sprzedaży wszczyna się z urzędu.

Wykaz nieruchomości gruntowych i lokali przeznaczonych do zbycia

– nie dotyczy

Warunki sprzedaży

Gdy już znajdziesz interesującą ofertę, zobacz ustalone dla niej warunki sprzedaży. Koniecznie zapoznaj się z treścią ogłoszenia o przetargu na sprzedaż gruntu lub ogłoszenia o przetargu na sprzedaż lokalu, w którym podany jest termin i miejsce gdzie należy złożyć pisemną ofertę oraz termin wpłaty wadium i warunki nabycia nieruchomości. W ogłoszeniu o przetargu podana jest również informacja, czy przy sprzedaży nieruchomości zostanie naliczony podatek VAT. Pamiętaj, aby wpłacić wadium najpóźniej w terminie ustalonym w przetargu. W przeciwnym razie, nie zostaniesz dopuszczony do udziału w przetargu.

Pomoc w nabyciu nieruchomości

Ze strony Spółki Pracownicy Komórki Programów Mieszkaniowych i Prywatyzacji  za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz udzielanie informacji dotyczącej procedury zbycia odpowiadają pracownicy Komórki Programów Mieszkaniowych i Prywatyzacji. Kontakt do pracowników znajdziesz tutaj!

Wygrana w przetargu

Zainteresowany, który wygra przetarg, zawiera ze Spółką umowę kupna/sprzedaży (sporządzoną w formie aktu notarialnego) maksymalnie w terminie 14 dni od daty poinformowania go o zatwierdzeniu wyników postępowania przez Prezesa Spółki. W przypadku zakupu nieruchomości z kredytu termin ten jest liczony dla umowy przedwstępnej, warunkowej, a umowa przenosząca własność powinna być zawarta w terminie kolejnych 60 dni (jest to czas na uzyskanie kredytu na sfinansowanie nieruchomości)

UWAGA: Cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy sprzedaży w przypadku nabycia za gotówkę. W przypadku kredytowania cała cena musi wpłynąć w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zawarcia umowy (środki przelewane są przez bank udzielający kredytu bezpośrednio na rachunek Spółki – jest to warunek umowy kredytowej).

Szczegółowe zasady przeprowadzania przetargów i sprzedaży.

Szczegółowe zasady przeprowadzania przetargów i sprzedaży podane są każdorazowo w ogłoszeniu o przetargu.