Czy wiesz, że...

nieruchomości można kupić nie tylko od dewelopera, czy na rynku wtórnym, ale również bezpośrednio od Miasta?
Zapoznaj się z naszą ofertą i sprawdź, jakie kroki powinieneś podjąć, by nabyć nieruchomość!

Pomyśl, jaki rodzaj nieruchomości mógłby Cię zainteresować?

W ofercie Miasta Szczecin znajdziesz nieruchomości gruntowe (zabudowane i niezabudowane), mieszkania i inne lokale, o różnorodnym przeznaczeniu. Nieruchomości gruntowe są przeznaczone pod zabudowę – mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną lub usługową. Pod hasłem „inne lokale” znajdziesz lokale użytkowe, garaże i pomieszczenia gospodarcze.

Znajdź nieruchomość

Najwygodniejszym sposobem zapoznania się z ofertą jest skorzystanie z wyszukiwarki. Przy każdej ofercie można znaleźć bezpośredni kontakt do pracownika Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości oraz Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, którzy odpowiedzą na wszystkie dodatkowe pytania.

Status oferty

Oferty mogą posiadać status „w przygotowaniu” lub „aktualne”. Te pierwsze są w trakcie opracowania, te drugie natomiast posiadają ustalone ceny wywoławcze, termin i warunki przystąpienia do przetargu. Sprzedaż nieruchomości odbywa się w trybie przetargowym zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Procedura sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali

  1. Procedurę sprzedaży nieruchomości gruntowych, wszczyna się z urzędu lub na wniosek zainteresowanego, poprzez wypełnienie i złożenie wniosku WZiON-12 w Biurze Obsługi Interesantów (BOI) – sala 62 pl. Armii Krajowej 1 lub w filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu – ul. Rydla 39/40.
  2. Procedurę sprzedaży lokali wszczyna się z urzędu.

Wykaz nieruchomości gruntowych i lokali przeznaczonych do zbycia

Zanim do wiadomości publicznej trafi informacja o ogłoszonym przetargu, sporządzany jest wykaz nieruchomości  gruntowych  lub wykaz lokali przeznaczonych do zbycia. Informacje o wywieszeniu wykazów publikowane są w prasie.

Warunki sprzedaży

Gdy już znajdziesz interesującą ofertę, zobacz ustalone dla niej warunki sprzedaży. Koniecznie zapoznaj się z treścią ogłoszenia o przetargu na sprzedaż gruntu lub ogłoszenia o przetargu na sprzedaż lokalu, w którym podany jest termin i miejsce przetargu oraz termin wpłaty wadium i warunki nabycia nieruchomości. W ogłoszeniu o przetargu podana jest również informacja, czy przy sprzedaży nieruchomości zostanie naliczony podatek VAT. Pamiętaj, aby wpłacić wadium najpóźniej w terminie ustalonym w przetargu. W przeciwnym razie, nie zostaniesz dopuszczony do udziału w przetargu.

Pomoc w nabyciu nieruchomości

Pracownicy Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami oraz Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Urzędu Miasta odpowiadają za przygotowanie gminnych nieruchomości do sprzedaży oraz udzielają informacji dotyczącej procedury zbycia. Kontakt do pracowników wydziałów znajdziesz tutaj!

Wygrana w przetargu

Zainteresowany, który wygra przetarg, zawiera z Miastem Szczecin umowę kupna/sprzedaży (sporządzoną w formie aktu notarialnego) maksymalnie
w terminie 7 tygodni od daty rozstrzygnięcia postępowania.

UWAGA: Cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy sprzedaży.

Szczegółowe zasady przeprowadzania przetargów

Szczegółowe zasady sprzedaży lokali

Szczegółowe zasady sprzedaży lokali regulują podjęte przez Radę Miasta Szczecin uchwały:

1.     Uchwała Nr  XVIII/508/2012  z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych  oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i warunków udzielania bonifikat (ze zm. z 2013 r. oraz z 2017 r.), 

2.      Uchwała Nr  XLII/1206/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń niespełniających wymogów samodzielności i udziałów w lokalach użytkowych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin bonifikat.

Pomyśl, jaki rodzaj nieruchomości mógłby Cię zainteresować?

W ofercie Miasta Szczecin znajdziesz również nieruchomości gruntowe niezabudowane o różnorodnym przeznaczeniu i powierzchni wytypowane do wydzierżawienia.

Znajdź nieruchomość

Najwygodniejszym sposobem zapoznania się z ofertą jest skorzystanie z wyszukiwarki. Przy każdej ofercie można znaleźć bezpośredni kontakt do pracownika Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami lub Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości, którzy odpowiedzą na wszystkie dodatkowe pytania.

Status oferty

Oferty posiadają status „w przygotowaniu” z uwagi na to, że potencjalne zagospodarowanie musi zostać uzgodnione z wydziałami merytorycznymi Urzędu Miasta. Należy ustalić bowiem czy nieruchomość, stanowiąca przedmiot oferty, mieści się w koncepcji planistycznej i czy dopuszczalne jest jej częściowe wydzierżawienie.

Procedura wydzierżawienia nieruchomości

Procedurę wydzierżawienia wszczyna się na wniosek zainteresowanego, poprzez wypełnienie i złożenie wniosku o wydzierżawienie gruntu w Biurze Obsługi Interesantów (BOI), w pokój nr 1 w budynku ZBILK przy ul. Goszczyńskiego 4a lub w Biurze Obsługi Interesantów (BOI), w budynku ZBILK przy ul. Mariacka 25.

Do wniosku należy dołączyć:

  1.  Dwa egzemplarze mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją Terenu;
  2. Opinię Rady Osiedla;
  3. Opis proponowanej działalności;
  4. Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin z tytułu podatku od nieruchomości, wieczystego użytkowania gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy, zajmowania nieruchomości bez tytułu prawnego.

Wykaz nieruchomości

Na podstawie pozytywnych opinii właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub użyczenia (w wykazie zawiera się informacje, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami). Informacje o wywieszeniu wykazów oraz wyciągi z ogłoszeń o przetargach publikowane są dodatkowo w prasie.

Warunki dzierżawy

Gdy już znajdziesz interesującą ofertę, zapoznaj się z ustaleniami ogólnymi i ustaleniami szczegółowymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku, by uruchomić procedurę. Wydzierżawianie nieruchomości lub ich części odbywa się w drodze przetargu, z wyjątkiem przypadków opisanych w § 9 Zarządzenia nr 470/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2019 roku

Pomoc w wydzierżawieniu nieruchomości

Pracownicy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych Działu Eksploatacji Gruntów i Garaży odpowiadają za wszelkie formalności związane z wydzierżawieniem nieruchomości komunalnych i pomagają zainteresowanym przejść przez niezbędne procedury.

Wygrana w przetargu lub pozytywna decyzja o wydzierżawieniu

Zainteresowany, który wygra przetarg lub podmiot, którego wniosek procedowany w trybie bezprzetargowym zostanie rozpatrzony pozytywnie, zawiera z Gminą Miasto Szczecin umowę dzierżawy w terminie 4 tygodni od daty rozstrzygnięcia postępowania.

Szczegóły zasady przeprowadzania przetargów

Decyzję w sprawie formy przetargu podejmuje kierownik jednostki, na zasadach określonych w Regulaminie przetargów, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, powiatu lub własność Gminy Miasto Szczecin. W uzasadnionych przypadkach, Prezydent Miasta Szczecin lub właściwy Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu, na wniosek kierownika jednostki.

Szczegółowe zasady wydzierżawiania nieruchomości

Szczegółowe zasady wydzierżawiania nieruchomości reguluje Uchwała Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997 r. – dotyczy wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz Zarządzenie Nr 470/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2019 roku – dotyczy wydzierżawiania lub najmu na okres do trzech lat.