Powrót

Najem lokalu użytkowego przy ul. Nad Odrą 26/U1

Północ, Stołczyn
Cena: 7zł/m2 Cena wywoławcza do przetargu
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez formularz.

Katarzyna Sieradzan
Kontakt: 91 488 63 42
E-mail: sieradzan@zbilk.szczecin.pl


DZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość

Szczegóły

ID oferty: 16147 Typ umowy: Najem Nr ewidencyjny działki: 21 Nr obrębu: 3063 Nr księgi wieczystej: --- Status: Aktualne
Dzielnica: Północ Osiedle: Stołczyn Nazwa ulicy: Nad Odrą Nr budynku: 26 Nr lokalu: U1 Piętro: ---
Rodzaj działki: Zabudowana Powierzchnia (m2): 45,06m2 Ilość pomieszczeń: 1 Przeznaczenie: Komercyjne
Dodatkowe
---

Opis

PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W  DNIU 30 MARCA 2023  ROKU O  GODZ.  10.00  w  SIEDZIBIE ZBiLK w SZCZECINIE przy ul. MARIACKIEJ 25, POKÓJ  NR 14

Szczegółowych  informacji  o  przetargu  udziela  Dział  Lokali  Użytkowych,  ul. Goszczyńskiego 4a, pok. nr 4,  tel. 91 48 86 342.

Lokale wytypowane do przetargu można oglądać, po wcześniejszym uzgodnieniu (do dnia 20 marca 2023 r.) z Działem Lokali Użytkowych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Goszczyńskiego 4a, pod nr telefonu: 91 488 63 42 lub kontakt e-mail: sekretariat-dlu@zbilk.szczecin.pl

 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:
 1. Okazanie dowodu wpłaty wadium. Wadium należy wpłacać na każdy lokal oddzielnie, z podaniem adresu lokalu. Wadium należy wpłacać do dnia 29 marca 2023 r. na rachunek bankowy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych: PKO BP O/Szczecin 36 1020 4795 0000 9302 0292 7648. Decyduje data wpływu środków  na  konto  ZBiLK. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet kaucji lub czynszu. Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu 14 dni od daty przetargu, przekazem bankowym na wskazane konto lub przekazem pocztowym. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 2. Okazanie dowodu tożsamości oraz złożenie kserokopii niżej wymienionych dokumentów:
  1. aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z nr NIP i REGON (datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem) lub  odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (ważnego 6 m-cy),
  2. umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych),
  3. dowodu wpłaty wadium.
 3. Złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego:
  1. o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,
  2. o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS,
  3. o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin i wszystkich jednostek i zakładów budżetowych Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy).
 4. Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.
 5. Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

UWAGA Niewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogólny
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego szczegółowy
Ogłoszenie o przetargu