Powrót

Nieruchomość gruntowa niezabudowana przy ul. Wisławy Szymborskiej z przeznaczeniem na polanę rekreacyjną, wybieg dla psów

9
oferta w przygotowaniu opłata miesięczna netto w wysokości 1/12 z 1% wartości nieruchomości gruntowej*
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez formularz.

Katarzyna Chober
Kontakt: 91 35 16 516
E-mail: chober@zbilk.szczecin.pl


DZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość

Szczegóły

ID oferty: 5016 Typ umowy: Dzierżawa Nr ewidencyjny działki: 14/15 Nr obrębu: 4083 Nr księgi wieczystej: SZ1S/00232776/7 Status: Aktualne
Dzielnica: 9 Osiedle: Bukowe-Klęskowo Nazwa ulicy: Wisławy Szymborskiej Nr budynku: --- Nr lokalu: --- Piętro: ---
Rodzaj działki: Niezabudowana Powierzchnia (m2): 8250m2 Ilość pomieszczeń: --- Przeznaczenie: ---
Dodatkowe
---

Opis

Nieruchomość gruntowa niezabudowane położona przy ul. Wisławy Szymborskiej działka nr 14/15 z obrębu 4083, znajduje się w obszarze obowiązywania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o nazwie MAJOWE – MACIEJOWICKA, uchwalonego Uchwałą nr XII/254/15  z dnia 27 października 2015 r., tereny elementarne: D.M.3008.ZP, D.M.3010.US.

Przeznaczenie terenu: zieleń urządzona, teren sportu i rekreacji. 

Przeznaczenie terenu: zieleń urządzona o charakterze parkowym, dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, plac zabaw dla dzieci wraz z urządzeniami, polanę rekreacyjną z miejscem do grillowania, wybieg dla psów (powierzchnia 5 670,00 m2).

Przeznaczenie terenu: usługi sportu i rekreacji, dopuszcza się lokalizację usług towarzyszących z zakresu: wypoczynku, gastronomii, kultury, turystyki i nauki, handlu detalicznego: a) wbudowanych w obiekty sportu i rekreacji – stanowiących maksymalnie 15% powierzchni użytkowej tych obiektów, b) wolno stojących – stanowiących maksymalnie 5% powierzchni działki budowlanej, c) dopuszcza się lokalizacje lokali handlowych o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 100 m2 w granicach działki budowlanej (powierzchnia 2 580,00m2).

Przeznaczenie

cel sportowy, pod obiekty sportowe i budowle sportowe – 1/12 z 1% wartości nieruchomości gruntowej z wyłączeniem powierzchni znajdującej się na obszarze objętym zakresem umowy, wykorzystywanych na cele handlowe, usługowe, gastronomiczne itp. do których odpowiednio zastosowanie będą miały stawki opłat wynikające z Zarządzenia

2 580,00 m2 x 1/12 z 1% wartości nieruchomości

cel rekreacyjny i wypoczynkowy, wolny od zabudowy, za wyjątkiem zabudowy obiektami małej architektury, w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z wyłączeniem altan

5 670,00 m2 x  0,06zł/m2

*Stawka miesięczna netto zostanie ustalona na podstawie § 14 pkt 25 lit. b Zarządzenia nr 470/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części, w oparciu o operat szacunkowy wartości nieruchomości, sporządzony po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o wydzierżawienie terenu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogólny
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego szczegółowy