Powrót

Nieruchomość położona przy ul. Walecznych 23

Prawobrzeże, Zdroje
brak ceny Oferta w przygotowaniu
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez formularz.

Małgorzata Angrot-Glińska
Kontakt: 91 424 54 20
E-mail: mglinska@um.szczecin.pl


DZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość

Szczegóły

ID oferty: 4002 Typ umowy: Sprzedaż Nr ewidencyjny działki: 107/4 Nr obrębu: 4162 Nr księgi wieczystej: SZ1S/00129138/8 Status: W przygotowaniu
Dzielnica: Prawobrzeże Osiedle: Zdroje Nazwa ulicy: Walecznych Nr budynku: 23 Nr lokalu: --- Piętro: ---
Rodzaj działki: Zabudowana Powierzchnia (m2): 90402m2 Ilość pomieszczeń: --- Przeznaczenie: Komercyjne
Dodatkowe
---

Opis

Nieruchomość położona jest w obrębie obiektu zabytkowego, wpisanego do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego jako zespół budynków Domu Dziecka nr 2 im. Adama Mickiewicza (dawnego domu sierot) wraz z otaczającym go parkiem przy ul. Walecznych w Szczecinie, pod nr A-907 i podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej.
Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do opieki nad zabytkiem zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2018 poz. 2067).
Nieruchomość położona jest w obszarze dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Zdroje Walecznych” uchwalony Uchwałą Nr XLIV/1112/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 01 marca 2010 r. w terenie elementarnym oznaczonym symbolem D.Z.4012.U,ZP o przeznaczeniu: zabudowa usługowa i zieleń parkowa. Dopuszcza się usługi w zakresie: zdrowia, edukacji, kultury, sportu, rekreacji, opieki społecznej. Dopuszcza się lokalizację maksymalnie dwóch mieszkań funkcyjnych wyłącznie w budynkach wspólnych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Zgodnie z ww. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązuje trwałe zachowanie zabudowy wpisanej do rejestru zabytków i historycznego zagospodarowania terenu wraz z zespołem komponowanej zieleni.
Przewiduje się oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu na okres 99 lat wraz ze sprzedażą budynków znajdujących się na gruncie. Z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków została ustalona bonifikata w wysokości 50%.

Cel oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste: działalność usługowa w zakresie: zdrowia, edukacji, kultury, sportu, rekreacji, opieki społecznej.

TRZECI  PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na  oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Walecznych 23, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, wraz ze sprzedażą budynków znajdujących się na gruncie, ogłoszony na dzień 30.06.2020r., z braku oferentów zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogólny
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego szczegółowy
Wykaz